Obiectiv, Bacaul!

Obiectiv, Bacaul! Biserica din lemn „Sfantul Nicolae” din comuna Beresti-Tazlau .

Prima atestare documentara a satului este din timpul urmaşului lui Alexandru cel Bun, care printr-un uric domnesc din anul 1432/1433, întăreşte Logofătului Mihu Berescu stăpânirea peste mai multe sate, între care era şi Bereşti-Tazlău; deci satul Bereşti a luat fiinţă în anul 1432-1433. 

Satul Bereşti de pe valea Tazlăului este menţionat apoi într-un document din timpul lui Ştefan cel Mare, la 16 septembrie 1491, prin care acesta întărea Marinei, fiica lui Berea, satele Bereşti, Petrileşti, Boşoteni şi Năsoeşti pe Tazlău, cu hotarele lor vechi. Menţiunea de la sfârşitul documentului ne îndreptăţeşte să credem că satul era mai vechi. 
Biserica de lemn monument de arhitectură „Sf. Nicolae” din Bereşti – Tazlău a fost construită din bârne în anul 1819, din îndemnul preotului Ioniţă Ştefu, după cum rezultă de pe icoana hramului bisericii. 

Dar înaintea acestei Biserici a mai fost o biserică veche, ale cărei rămăşiţe situate la 30 m de actuala biserică, au fost acoperite de pământ. Această biserică exista aici în anii 1772 – 1774 de vreme ce Recesămintele populaţiei Moldovei menţionau la acea dată un preot. Biserica de lemn monument istoric de la Bereşti Tazlău şi-a schimbat hramul la propunerea enoriaşilor din „Sf. Nicolae” în „Sf. Dumitru”. (posibil hramul vechii biserici din curtea actualei biserici). 
In anul 1875 a avut loc reparatia biserici făcută pe cheltuiala lui Anton Moţet din Bereşti, i s-a adăugat un turn clopotniţă mare din cărămidă, în faţa intrării în Biserică .
Alte reparaţii au fost efectuate în anii 1829 şi 1922 de către enoriaşi. În anul 1936 biserica a fost declarată monument de arhitectură. Au urmat alte reparaţii de întreţinere: 1939 clopotniţa, 1951 acoperită cu şindrilă ,1960, 1970 -1974 când s-a înlăturat scândura ce căptușea pereții de bârnă la exterior.

Pe o temelie din piatră de carieră, care a fost ulterior completată cu piatră rostuită şi haşurată, au fost puse tălpile groase din lemn, iar peste acestea bârnele orizontale, încheiate în „şpont”. Scândura care proteja pereţii din bârne a fost înlăturată în anul 1974, astfel că se pot vedea îmbinările bârnelor şi cuielor groase din lemn de tisă. Biserica a avut un foarte frumos brâu median cu denticuli, din care s-au mai păstrat doar câteva urme pe peretele dinspre nord, restul fiind distrus odată cu acoperirea pereţilor cu scânduri, în secolul al-XIX-lea.
Acoperişul în patru ape, cu forme rotunjite la absidele laterale este din şindrilă, la fel cu al turnului clopotniţă. Jos, în turnul clopotniţă se află piatra de mormânt a familiilor Caramalău şi Anton Moţet.

Intrarea în pronaos se face pe o uşă masivă de stejar; aici, în pronaos porneşte bolta semicilindrică ce se continuă pe axul bisericii până în Altar. 
Peretele despărţitor dintre pronaos şi naos este străpuns de trei intrări, cea centrală fiind de dimensiuni mai mari decât cele laterale. 
Bolta naosului este străpunsă în partea dinspre Altar de gurile oalelor de rezonanţă, întocmai ca la unele biserici de zid. 

Deasupra iconostasului, pe boltă este montată o bârnă semicirculară pe care meşterul a împodobit-o de la un capăt la altul cu motive populare. Trei grinzi masive de stejar susţin iconostasul pictat în stil neobizantin(vezi foto catapeteasma).
Uşile împărăteşti fiind de factură mai recentă, sunt bogat decorate cu viţa de vie cu frunze şi struguri ce cresc din cornul abundenţei, formând medalioane. 
Tot la interior se remarcă arcada decorată cu rozete, de deasupra catapetesmei, precum și minunatele console sculptate „în cap de cal”.
Localitatea Beresti-Tazlau se afla la 45 de km distanta de orasul Bacau .

Sursa: Turist prin Judetul Bacau/facebook